Category: Климатизация

Безопасно управление на ОВиК системи и здравословен устойчив вътрешен микроклимат – мисия възможна

Днес хората прекарват над 90% от времетo си в затворени пространства. Вече е доказано, че лошото качество на въздуха в затворено помещение оказва влияние върху здравето и производителността на обитателите. За осигуряването на здравословна и продуктивна среда в сградите от значение е проследяването на работата на системата за отопление, вентилация и климатизация, управлението на условията в помещенията и контрола на параметрите, отговорни за качеството на въздухачрез подходяща системата за сградна автоматизация.

 

shopping-mall

Ситуацията с COVID-19 значително повиши информираността за замърсяването на въздуха в затворени помещения. Водещи специалисти в общественото здраве насочват, че трябва да се обърне внимание на много и различни фактори, включващи климатичните инсталации и вентилационните системи, управлението на скоростта на въздушния поток, микроклиматичните параметри, които са важни за чистотата на поетия въздух, както и пренастройката на оборудването, материалите и процедурите за поддръжка. Всички тези аспекти оказват значително въздействие върху здравето, благосъстоянието, но също така допринасят за покачване на потреблението на енергия. Следователно се заражда въпросът: възможно ли е системата за вентилация да работи ефективно, за да покрие всички изисквания за здравословен микроклимат, но и нискоенергийно?

Системите за сградна автоматизация и оптимизация имат основна роля за усъвършенстването на работата на системите за контрол на отоплението, охлаждането, вентилацията, влажността на въздуха, осветлението, както и за безопасносното им функциониране.

AHU

Обикновено в търговските сгради вентилацията се осъществява, благодарение на вентилационнате камери (air handling unit – AHU). AHU е въздушното устройство, което се използва за регулиране и циркулация на въздуха, свързано към въздуховода, минаващ през сградата. AHU устройството пречиства замърсения въздух от вътрешните пространства, а ако е твърде горещ или твърде студен, го заменя с чист с подходяща температура и влажност.

В миналото регламентите за качество на въздуха в помещенията бяха фокусирани основно върху осигуряването на минимално ниво на топлинен комфорт. С течение на времето повишеното внимание към устойчивостта и новите наредби за екодизайн, спомогнаха за разрешаването на трудната дилема между намаляването на консумацията на енергия и създаването на комфортна среда. Независимо от това, новите насоки за безопасност, които трябва да се прилагат, имат негативно въздействие върху потреблението на енергия. Следователно интелигентната система за контрол и наблюдение на вентилацията може да е ключът към комбинирането на здравните ползи и ефективността.

Автоматизираната сградна система реагира и адаптира зададените точки и режими на работа към специфичните изисквания на потребителя и контролираната среда. Например, когато заетостта е по-ниска, вентилацията може да бъде намалена до приемливо минимално ниво, гарантиращо адекватно качество на въздуха в помещенията, като същевременно намалява консумацията на енергия. Освен това като се адаптира към навиците на потребителя, системата ще може да предсказва критични условия и да предприеме действия предварително, за да се адаптира към периодите, в които заетостта е най-висока.

newHVAC-comfort-effiency-health

Да разгледаме практически случай: колкото повече хора има в едно закрито пространство, толкова по-голяма е нуждата от вентилация с чист външен въздух, за да се осигури комфорт на обитателите. Традиционно концентрацията на CO2 се използва като единствен референтен параметър за регулиране нивото на вътрешна вентилация. Това всъщност е общоприето решение за съчетаване на комфорт и икономия на енергия. 

Този параметър обаче е недостатъчен сам по себе си, за да осигури здравословна околна среда. Беше установено, че други химически замърсители, свързани с масовото използване на дезинфектанти и продукти за дезинфекция в момента, имат високи нива на концентрация, които не са напълно съобразени с нивото на заетост.

Какво технологично решение може да помогне за решаването на този проблем? 

Първата стъпка е изграждане или оптимизиране на системата за наблюдение на качеството на въздуха в помещенията. Отправна точка е предположението, че „ако не може да измерите нещо, не може да го подобрите“. Използването на сензори за четене на информация за вътрешните и външните условия на въздуха осигурява в реално време разбиране за това как се използва сградата и как това се променя с течение на времето.

Втората стъпка включва управление на AHU с усъвършенствана оперативна логика. Могат да се използват множество параметри, за да се установи нивото на замърсяване. Параметрите се отличават с различни тенденции, както по отношение на пространството, така и във времето. Контролирането на вентилацията само въз основа на концентрацията на CO2 обикновено е недостатъчно. Следователно контролираната от търсенето вентилация DCV трябва да се основава на множество параметри и да контролира различни показатели на замърсяване едновременно, като автоматично адаптира системата и всеки от показателите остава и поддържа параметрите в предварително дефинираните граници по всяко време. Функциите преди и след вентилация и продухване, базирани на профилите на заетост на сградата, могат да гарантират, че вътрешните пространства винаги са безопасни преди употреба. Регулирането на вътрешното налягане и наблюдението на филтрите може да спомогне за поддържането на високо ниво на хигиена. Усъвършенстваният контрол на овлажняването пък и по-специално с помощта на адиабатни системи, е ключов фактор за осигуряване на оптимални условия с минимална консумация на енергия.

Третата стъпка е системата за събиране и анализ на данни. IoT технологиите позволяват непрекъснато да се знае както качеството на въздуха, подаван от системата, така и работата на оборудването, така че да се провери дали има отклонения между идеалните и реалните условия. Това позволява да се планира режим в случай на спад в производителността или неизправности. Силата на данните може да се използва за разработване на нови референтни индекси и ключови показатели на ефективност (KPI), за да се осигурят нови видове обратна връзка и да се създадат нови критерии.

room

В заключение: има широк спектър от фактори, които могат да повлияят на качеството на въздуха в помещенията и потенциално да увеличат риска за здравето. Съществуват обаче начини за безопасно управление на системите за ОВК, без да се застрашават целите за устойчивост и нулеви емисии.

Информираността, контролът и оптимизацията са ключови концепции за постигане на тези цели. Очевидно няма един-единствен отговор, а по-скоро интелигентен набор от различни стъпки и технологии за проектиране, които могат да помогнат да направим сградите по-здрави, безопасни и по-устойчиви.
Източник: CAREL 

Качеството на въздуха: как да се предпазим от разпространението на вируси в затворени пространства

Средно прекарваме около 90% от деня си на закрито. Свойствата на въздуха, който вдишваме в затворените пространства, оказват влияние не само върху нуждите на обитателите, но и могат да доведат до влошаване на неприятни последствия за здравето. За осигуряването на здравословен и продуктивен климат в сградите от значение е проследяването на работата на системата за отопление, вентилация и климатизация и управлението на условията в помещенията: филтриране на въздуха, овлажняване/обезвлажняване и регулирането на температурата чрез подходяща системата за сградна автоматизация.

Параметрите, които допринасят за общото усещане за комфорт и чието наблюдение е от значение за здравословната и продуктивна среда са: температура, относителна влажност (RH), скорост на въздуха, концентрация на въглероден диоксид (CO2), концентрация на летливите органични съединения (VOC) и фините прахови частици (PM2.5 fine dust). Има различни национални и международни указания, които регулират допустимия диапазон за всеки параметър, въпреки че не са задължителни в повечето страни. Когато тези стойности са извън такива граници, човешкото тяло страда. Симптомите могат да варират: главоболие, виене на свят, гадене, дразнене на очите, носа и гърлото, суха кашлица, суха или сърбяща кожа, затруднена концентрация, умора, чувствителност към миризми, дрезгав глас, алергии, студ, грипоподобни симптоми, повишена честота на астматични пристъпи. 

Температурата на въздуха е единственият параметър, който най-лесно може да определим като причина за дискомфорт, когато е извън нормалните граници. Това обаче рядко се случва, защото работещата система за отопление или охлаждане е най-малкият минимум на удобство, който сградите в наши дни покриват. 

office3

Подходящото ниво на относителна влажност предотвратява прекомерната сухота на кожата, очите и дихателните пътища и улеснява дишането. Симптоми, причинени от дишането на прекалено сух въздух, са главоболие, умора и раздразнителност. Правилното управление на влажността прави възможно намаляването на праховите частици във въздуха, като ги прилепва към стени и подове. В суха среда те биха останали за по-дълго време, подчертавайки усещането за сухота и дискомфорт. 

Зоната, в която влажността се поддържа умерена между 40 и 60%, се счита за най-здравословната в затворените пространства, защото може да намали заразността и разпространението на бактерии и вируси с до 70%. 

relative humidity

optimum zone

Ниската влажност на околната среда е причина вирусите да се запазват и да оцеляват за по-дълго като аерозоли, което води до нарушаване на вродената устойчивост срещу грипни инфекции. При високата влажност вирусите попадат пък в иделаната си среда за разпространение и бързо падат върху пода и различните повърхности.

При поддържане на умерена влажност частиците във въздуха стават по-тежки и по-малко плаващи, изминават малки разстояния, установяват се бързо върху повърхности и е много по-лесно да бъдат почистени. В зоната с влажност между 40 и 60% патогените пропътуват много по-къси маршрути, което се превръща в причина за предотвратяване предаването на зарази и намаляване на заболеваемостта. 

Ниското ниво на относителната влажност е причина за разпространението на инфекции. Тези частици стават леки, ефирни и много плаващи. Те могат да се разпространяват с часове, дни, седмици и дори да се възстановят отново на местата, които с абили почистени. Имаме съвсем скорошният пример с COVID-19. Целият свят носи маски над лицата си, за да предотврати вдишването на аерозоли, съдържащи вируса.

Умераната влажност 40-60% е идеална защита срещу разпространението на вируси и бактерии. Заразените капчици течност също остават в заразения аерозол, но вирусите умират бързо и предаването им намалява.

Оказва се, че дори и в затворените пространства има една перфектна зона, която защитава имунната система в закритите помещения, в която движението на патогените е затруднено, а техните заразни свойства са почти деактивирани.

Правилният контрол на относителната влажност, макар и често пренебрегван, е един от най-добрите инструменти, които имаме за създаване на вътрешна среда, която е полезна за човешкото здраве и комфорт, с положително въздействие върху отсъствията по болест и продуктивността. С появата на нови знания и проучвания, свързани с не особено новата концепция за качеството на въздуха в закрити помещения, има надежда, че насоките и регулациите по целия свят ще бъдат актуализирани и взети под внимание при уточняване на начина, по който трябва да се проектират новите системи за сградна автоматизация, контролиращи отоплението, вентилацията и климатизацията


Източник: CAREL 

Stylish-design-360-cassette

360° Cassette Samsung

Неравномерните температури и студените течения могат да бъдат неприятни за обитателите на сградите. Това може да повлияe негативно на цялостното им щастие и благополучие, независимо дали работят, пазаруват или се наслаждават на храна навън. Дизайнът също играе решаваща роля в създаването на хармонична среда. С иновативния си дизайн и висока ефективност климатичните системи на Samsung са революция в света на  климатизацията. 

Благодарение на стилната 360° кръгла касета на Samsung, ще създадете комфортно изживяване на закрито. Единственият по рода си кръгъл климатик се вписва чудесно в дизайна на всяко пространство, независимо какъв е той, като покрива всички изисквания за комфорт.

 

360cassette

Касетата е достъпна в широка гама мощности на отопление и охлаждане, така че да отговаря на комерсиални, търговски и битови нужди.  Тя е все по-често предпочитано решение за климатизация сред различните потребители, защото осигурява и се отличава с: 

Отопление и Охлаждане във всички посоки: 

Кръглият климатик отоплява и охлажда равномерно всеки ъгъл на помещението без да допуска наличието на мъртви точки за разлика от стандартните таванни касети. Патентованата технология с бустер вентилатор създава зона с ниско налягане, която променя ъгъла на изпускане на въздуха като осигурява почти нулев ъглов въздушен поток.

cooling everywhere

Дизайн без перки:

bladeless_design

Касетата е конструирана без перки за разлика от стандартните таванни касети, които използват перки от четирите страни на устройството, за да разпределят въздуха, което пък е причина за неравномерното му разпределение в помещението. Дизайн без перки означава и че липсва прахът, който обичайно повлиява на качеството на въздуха.

Скоростта на издухания въздух остава непроменена, а от въздушния поток не се губи нищо. Хоризонталната въздушна струя намалява ъгъла на разпръскване и нежно се разстила из цялото помещение. 

Стилна и интуитивна:

С изискания кръгъл дизайн касетата пасва на всеки един интериор и създава условия за чудесно изживяване, докато отоплява и охлажда цялата стая, без да се влияе от заобикалящото я.

Интегрираният кръгъл LED дисплей предоставя ясно видим контрол на въздушния поток, който може да се настройва в интуитивни цветове. 

360° кръгла касета на Samsung – стил, който се усеща във въздуха.

 

stylish_design_360cassette

В наши дни все повече компании, ресторанти, кафенета и магазини поставят фокус върху създаването на естетически интериорен дизайн. Кръглата касета на Samsung предлага мощен, равен въздушен поток и се отличава с дизайн, който се съчетава безпроблемно с различни среди, което позволява на собствениците да създават изискан и красив интериор, отговарящ на желанията на клиентите. Интегрирането на устройството по начин, който подхожда на заобикалящия го декор, може да бъде още по-лесно. Панелът на 360° касета може да бъде дизайнерски персонализиран, за да допълни индивидуалната естетика на всеки бизнес. След персонализацията панелите се прилагат директно към касетата. 

Примери за вече изпълнени проекти с персонализирани дизайнерски касети са турска образователна институция Zübeyde Hanım – с панел, брандиран в символа на училището, и крайградско кафене в Корея.

 

Tailor-Made 360 Cassette

 

 

Дизайнерските панели на касетите позволяват на потребителите да персонализират естетиката на климатика, за да съответстват на интериора на дома, офиса, магазина, ресторанта и т.н.

 

360-Cassette-Design_main-4

PHOTO-2020-02-04-16-37-25

С цел помощ на потребителя и откриването на перфектния модел, който да отговаря на неговия стил, Samsung панелите могат да бъдат в разнообразни дизайни, съобразени с всеки декор. Изборът може да включва гама от цветове, дървесина и маркови дизайни.

Докато традиционните климатици могат да доведат до неудобни течения и неравномерно разпределение на въздушния поток, 360° кръгла касета на Samsung осигурява оптимална ефективност и комфорт.

Кръглият дизайн е отговорен за комфортната атмосфера, която уредът осигурява, като предотвратява полъхът му директно да контактува с кожата и равномерно разпределя въздуха без мъртви точки, както често се случва при използването на стандартни климатични решения. Дизайнът е резултат от отстраняването на перките, които традиционно контролират посоката на вятъра. Перките са заменени с бустер вентилатор, който насочва въздушния поток равномерно и хоризонтално, осигурявайки приятно усещане във всеки един ъгъл на помещението.

Като обръща еднакво внимание на функцията и дизайна, 360° кръгла касета на Samsung предлага на бизнеса многостранно и ефективно решение за климатизация, което изглежда стилно и работи ефективно и поддържа комфорта на високо ниво. 

360-cassette


Източник: Samsung Electronics Air Conditioning Europe (SEACE)

Сгради с почти нулево потребление на енергия

В последните години климатичните проблеми не остават незабелязани. Акцент се поставя върху намаляването на човешките действия, причина за измененията на климата, по отношение на емисиите и първичното потребление на енергия, свързани както с промишлени, така и с други действия. В тази връзка Европейският съюз си е поставил за цел да намали потреблението на първичната енергия най-малко с 20% до тази година чрез Директива 2010/31/ЕС, чиито обхват е широк и обхваща различни сектори. Сякаш по наложено е схващането, че с потреблението си промишлеността най-силно засяга околната среда. Противно на това схващане обаче в Директивата най-засегнат е жилищният сектор, защото домакинствата имат същия принос като промишлеността по отношение на потреблението на първична енергия и емисиите.

Графиката илюстрира, че около 50% от потреблението ни на енергия може да бъде отнесено към тези два сектора като само транспортът е 33%.

Източник: Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Consumption_of_energy

consumption of energy_1

За прилагането на промените, необходими за постигане на целите, определени от Европейския съюз, ефективността в жилищния сектор има голямо значение. Все по-голямо внимание се и ще се обръща на почти нулево енергийни сгради NZEB (Nearly-Zero Energy Buildings). От 2020 всички нови жилищни сгради трябва да имат енергийно въздействие, изразено в kW/ м2 / годишно, което е възможно най-близо до нулата. От 2018 година насам всички нови правителствени сгради трябва да се съобразяват с тези нови разпоредби.

ИЗИСКВАНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПОКРИВАТ СГРАДИТЕ С ПОЧТИ НУЛЕВ РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ:

В тях са включени всички най-съвременни технически решения по отношение на висока енергийна ефективност. При изграждането на нова сграда под внимание се вземат техническата, икономическата и екологичната приложимост, като се приемат решения с висока ефективност като:

Тези решения са приети за отопление, топла вода за санитарните водоизточници, климатизация, вентилация – за цялостна обработка на въздуха. За да се осигури оптимално или за да се оптимизира управлението на наличните енергийни ресурси, са необходими прецизно управление и качествен контрол на техническите системи на сградата. Контролът, който може да бъде персонализиран към различни разширения в зависимост от желанията на потребителя, се основава на различни параметри на околната среда и системата. В такива случаи с цел оптимизиране предпочитан вариант е свързването на няколко модулни системи като например: термопомпи, комбинирани с големи вентилационни системи. Такова решение е икономически и енергийно изгодно.

На някои места по света, в които са инсталирани нови системи, предназначени да подпомогнат постигането на нулев разход на енергия, са развити програми, които предоставят икономически стимули за подпомагане на потребителите да компенсират разходите за техническите подобрения.

Когато разполагате с иновативни системи, намаляващи енергийното въздействие, е полезно да разполагате със системи за мониторинг на консумацията на енергия, както и сензори за мониторинг на параметрите на околната среда, за да се отчита ефективното потребление на енергия в сградата. Мониторингът може да бъде с постоянна Wireless връзка с възможност за отдалечен достъп, комбиниран със софтуер с възможност за проследяване на данните.

Според Директива 2010/31/ЕС, решенията, водещи до почти нулево потребление на енергия в сградата, имат голямо разнообразие от приложения: 

 • еднофамилни къщи от различен тип;
 • жилищни блокове;
 • офиси;
 • образователни сгради;
 • болници;
 • хотели и ресторанти;
 • спортни центрове;
 • сгради за услуги за търговия на едро и дребно.

Следователно е ясно, че прилагането на нови високоефективни технологии обхваща пълен набор от различни областти с точността на приетите технически решения според конкретната нужда. 

Каква е настоящата ситуация на ниво ЕС? Какъв напредък е постигнат досега?

Според периодичния доклад на ZEBRA 2020, проект, създаден да следи напредъка на внедряването на NZEB, ситуацията е доста разнообразна: 

 

ZEBRA 2020

Източник: ZEBRA 2020: https://www.zebra2020.eu/website/wp-content/uploads/2014/08/ZEBRA2020_Strategies-for-nZEB_07_LQ_single-pages-1.pdf

На фигурата, където индексът от 0 до 1 отразява зрелостта на внедряването, е ясно, че все още има много място за прилагането на техническите решения, за да се премине към NZEB. Въпреки че проучването показа, че компонентите за снабдяване са доста лесни, цените са достъпни и комуникацията е ефективна, навлизането на пазара все още не е оптимално. Всъщност е ясно, че в сектора има широко поле за подобрения. Националните политики са в полза на прилагането на тези технологии. Очевидно изводите се основават на средните данни в страните от Европейския съюз. Действителната ситуация вижда големи разлики на местно ниво, където прилагането на висока ефективност вече е задължително или предстои да влезе в сила с високи пазарни очаквания.

Разглеждайки по-подробно относно прилагането на термопомпите, които представляват основното техническо решение от гледна точка на NZEB, изследванията, проведени от комитета ZЕBRA 2020, показаха тези резултати:

Иточник: EURAC Research, Institute for Renewable Energy

 

 

 

EURAC

Горната схема подчертава технологиите за обработка на въздуха, използвани в редица сгради на NZEB. 75% се отчитат от термопомпи, които от своя страна се разделят според вида на топлинния източник. Най-често срещаните са тези с топлообменник с въздушно охлаждане. След тях се използват термопомпи или агрегати от наземния източник, комбинирани с рециркулация на отработения въздух от въздуховодите (AHU термопомпи).

В заключение: за постигането на целите за изграждане на сградни системи, които ще са с почти нулево енергийно влияние и разход на енергия, са необходими високотехнологични инженерни решения, с възможност системните компоненти да модулират натоварването и да водят до постигането на крайната цел: намаляването на количеството консумирана енергия.


 

Източници: CAREL

Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Consumption_of_energy

ZEBRA 2020: https://www.zebra2020.eu/website/wp-content/uploads/2014/08/ZEBRA2020_Strategies-for-nZEB_07_LQ_single-pages-1.pdf

EURAC Research, Institute for Renewable Energy, article written by Giulia Paoletti, Ramón Pascual Pascuas, Roberta Pernetti and Roberto Lollini                            ‘Nearly Zero Energy Buildings: An Overview of the Main Construction Features across Europe’

Бъдещето е хибридно

В историята, която екипите на ALOCOR пишат вече повече от десетилие, всяко едно решение, създадено от тях съвместно с едни от най-добрите специалисти в различните области за автоматизирани сградни решения, системи за климатизация, пожароизвестяване, автономно резервно захранване и умен контрол на достъпа, следва простата философия да бъде природосъобразно и с минимални вредни въздействия върху околната среда. Борбата с екологичните проблеми в различните индустрии се превръща в абсолютно задължителна, а търсенето на решения с по-малко вредно влияние все по-голямо.

Климатизационният сектор не прави изключение и той все повече се стреми да отговори на новите нужди на пазара. Като глобален лидер в света на технологиите Samsung Electronics Air Conditioner Europe (SEACE) не прави изключение. Компанията предлага на партньорите си, сред които е и ALOCOR, решения за климатизация и климатици за дома, магазини, хотели, офиси и производтсва от ново поколение, които осигуряват максимален комфорт, като същевременно пестят енергия и опазват природната среда от неблагоприятни влияния.  

Във връзка с екологичните изисквания спрямо EU F-Gas Regulation*, ставащи все по-строги, целящи бъдещи ограничения на хладилния агент за традиционните VRF системи, се изисква ново решение, което от SEACE вече са намерили – новият Samsung HVM (HydroVariableMulti).

icona-fgas

Според F-Gas регламента все още няма да има пълна забрана, но ще се наблюдава спад в използването на флуорирани газове (F-gases). Целта е техните емисии да бъдат намалени с 2/3 до 2030 година.** 

Те са семейство изкуствени газове с индустриално приложение, които не увреждат атмосферния озонов слой, заради което често се използват като заместители на озоноразрушаващи вещества. Въпреки това обаче F-газовете са мощни парникови газове, с ефект на глобалното затопляне до 23 000 пъти по-голям от въглеродния диоксид (CO2), а емисиите им нарастват силно. Регулаторните действия, които ЕС предприема, са част от политиката за борба с климатичните изменения. 

Трите групи F-газове са: хидрофлуоровъглеводороди (HFC), перфлуоровъглеводороди (PFCs) и серен хексафлуорид (SF6). 

 

А за какво се използват F-газовете?

Въглеводороди (HFC) се използват като: хладилни агенти в хладилното, климатичното и термопомпеното оборудване; като разпенващи агенти за пени; като разтворители; и в пожарогасители и аерозоли.

Перфлуоровъглеводороди (PFCs) обикновено се използват в сектора на електрониката (например за плазмено почистване на силиконови пластини), както в козметичната и фармацевтичната индустрия. В миналото PFC са били използвани и в пожарогасители, като все още могат да бъдат намерени в по-стари пожарозащитни системи.

Серен хексафлуорид (SF6) се използва главно като изолиращ газ в електрозахранващи устройства за високо напрежение и при производството на магнезий и алуминий.**

 HVM – хибридно климатично решение с VRF

Hydro Viriable Multi (HVM) е хибридно VRF решение на водна основа, което е екологично чистата алтернатива на термопомпите. HVM предлага всички съществуващи предимства на традиционните VRF и CHILLER системи с допълнителнa гъвкавост не само на дизайна, а и на управлението. Цялата система осигурява предимства в областите на проектиране, монтаж и експлоатация. 

ПРОЕКТИРАТЕ ЦЯЛАТА HVM МОДУЛНА SAMSUNG СИСТЕМА САМИ – ЛЕСНО, БЪРЗО И УДОБНО

HVM модулът разполага с оналйн инструмент за избор. Той предоставя цялата информация, която ви е необходима като данни за ефективността (SCOP, COP, SEER и EER), както и водният поток и цялостния спад в нлягането на системата, което ще ви позволи да изберете подходящите водна помпа и тръбна разводка.

Можете да избирате измежду оценка на годишния разход на енергия; документи с висока разделителна способност във формат PDF с диаграми за окабеляването и тръбната разводка; документ с тръжни спецификации и проектен отчет в удобен формат. 

Към инструмента за проектиране.

design_tool

instalation_HVM

Лесен монтаж

Монтажът на Samsung HVM съвпада с този на традиционните VRF системи като се отличава с едно преимущество: може да се свърже към всеки тип воден топлообменник.

Хибридното решение е с възможност за модулно свързване на до 16 охладителни тела Samsung DVM за образуване на един цялостен с капацитет от 1040 kW. Компактният размер и модулността на DVM компонентите им улесняват транспорта и монтажа. 

Цялостното интегрирано и стандартизирано HVM решение се управлява и поддържа лесно, благодарение на сървъра за управление на данни на Saмsung, а стандартизираната система за контрол може да се свърже с външна система за сградна автоматизация (*съвместима с BACNet и LonWorks). 

Управление

Хибридната система Samsung HVM e безопасно решение, което щади околната среда. Тя осигурява ефективно отопление при температури до -20°C, благодарение на технологията за мигновено впръскване. Когато е налице модулното свързване с много охладителни DVM тела в единна система, натоварването се разпределя автоматично.

Hydro Viriable Multi (HVM) работи на основата на вода и в сградата, в която ще бъде инсталирана, няма необходимост от хладилен агент, което веднага я превръща в безопасно решение. 

Samsung HVM решението не подлежи на бъдещи ограничения за хладилните агенти, във връзка с EU F-Gas Regulation за разлика от VRF системите, и е една добра инвестиция за бъдещето.

operation_HVM

design-hvm

 

 

Избирайки модулa Samsung HVM за вашата климатизация вие инвестирате в хибридното, но най-вече екологично чисто бъдеще.

 

 

 

Решения за климатизация

Решенията за климатизация, които ALOCOR предлага съвместно със Samsung Electronics Air Conditioning Europe (SEACE): ВИЖТЕ ТУК


*F-Gas Regulation е в сила от 1 януари 2015 година и заедно с MAC directive, Европейският съюз приема, за да контролира емисиите от флуорирани парникови газове (F-газове), включително хидрофлуоровъглеводороди (HFC). 

**Целта е техните емисии да бъдат намалени с 2/3 до 2030 година.

Източник:

Samsung Electronics Air Conditioning Europe (SEACE)

Видове високотемпературни термопомпи Samsung VRF DVM S и тяхното приложение

VRF системите за климатизация на Samsung се отличават с гъвкавост при монтажа, индивидуално управление, високоефективни са, енергоспестяващи, намалят разходите ви и поддържат различен режим на работа в две съседни помещения.

VRF системите от серията DVM S (DIGITAL VARIABLE MULTI) се делят на:

 • външен модул VRF DVM S
 • VRF DVM S с вода
 • VRF DVM S Eco

Външен модул VRF DVM S: 

Решенията, които външният модул DVM S осигурява, постигат висока ефективност и лесно управление на температурата, удобни за инсталиране са и с разширени функционални възможности. За тяхно основно предимство се смята именно възможността за постигане на висока енергийна ефективност, за която сериозен принос има системата DSI, която използвa двоен спирален компресор на инвертора. Той подобрява впръскването на фреона и увеличава ефективността на мотора. Двата компресора работят едновременно, което допринася за удължаване на експлоатационния им срок. Благодарение на инвертора, иновативен хибриден топлообменник и дифузер с голям капацитет серията DVM S е с подобрени работни характеристики в режим и на отопление, и на охлаждане като успява да спести енергия и средства.

Външните модули са разбработени, така че да осигуряват лекота и гъвкавост при монтаж. Агрегатите заемат минимално пространство и са с по-малко тегло. При серията DVM S системи за климатизация предимство „е и възможността за използване на по-дълъг тръбен път – до 220 m (721.79 ft), без това да влияе на ефективността. При тази технология монтажът е възможен на максимална височина от 110 m (360.89 ft), което се равнява на 20 етажа.“ *

Смарт система за управление следи режима на работа и сигнализира в случай на грешка или необичайна есплоатация.

Външните модули VRF DVM S са оборудвани с вентилатори, които намалят шума при работа.

Агрегатите работят с фреон R410A, както вече споменахме по-горе, се счита за по-екологичен. Фреонът R410A и двойният компресор на инвентора са причина и за по-малко вредното въздействие на високоефективните термопомпи върху околната среда.

VRF DVM S с вода:

VRF системите от серията DVM S с вода притежават всички изброени предимства на системите с променлив дебит на хладилния агент, които изброихме в началото на този материал. Различното при системата е, че тя използва вода като източник на топлина и се свързва с охладителна кула и котел. DVM S WATER са подходящи за отопление и охлаждане на големи сгради: офиси, обществени сгради, търговски обекти и др.

Високоефективен двоен инверторен компресор и топлообменник отличава климатичните системи от серията DVM S с вода с висока производителност и надеждност. Двата компресора работят едновременно, което допринася за удължаване на експлоатационния им срок и за пестенето на енергия и средства. „Системите DVM S Water могат да достигнат до около 8% по-висока енергийна ефективност в сравнение с други стандартни модели VRF системи. При тях се постига и по-висок коефициент на полезно действие (КПД).“**

Серията DVM S с вода е с допълнителен модул, който позволява управление режимите на работа на вътрешните тела, в различни помещения те поддържат различни режими на работа.

Всички компоненти, които изграждат серията S Water я превръщат в климатично решение, което освен енргия, ви пести и средства. Ако се отнасяте с грижа към околната среда и търсите продукт, който е с намалено вредно въздействие, ще откриете DVM S с вода и в екологичен вариант. В този случай системата работи с геотермална енергия и не използва охладителна кула и котел. Този вариант освен че е екологичен, спомага и за допълнително намаляване на енергийните ви разходи.

Агрегатите DVM S Water са с компактен дизайн, който улеснява тяхното монтиране. Свобода при избора на мястото за монтаж дава и размерът на тръбния път, който може да достигне до 170 m, а височината на монтаж – до 50 m.

Смарт система за управление Auto Commissioning Management (ACM) следи непрекъснато ефективността на работа на модулите и сигнализира в случай на грешка или необичайна необичайна промяна.

VRF DVM S Eco: 

Серията VRF DVM S Eco се отличава с по-широк обхват на покритие на по-малки площи. Външното тяло на DVM S Eco е по-малко в сравнение с агрегатите на DVM S и DVM S с вода, но работи с висока мощност, ефективно и отново икономично.

Външният модул VRF е компактен със странично излъчване и висок работен капаците. Подходящ е за домове или предприятия, които имат нужда от голямо покритие, но разполагат с ограничено пространство.

Модулите, които имат най-голям обхват за дома и офиса (4HP и 5HP), са с височина, която отговаря и е лесна и удобна за монтиране на балкона. Има възможност за монтиране и под балконски прозорец.

Модулът от серията VRF DVM S Eco е с двоен ротационен компресор, икономичният избор за вашето жилищно или търговско помещение.

VRF DVM S Hydro

През 2018 в семейството на DVM S, Samsung Electronics Air Conditioning Europe добавя и DVM Hydro, система за производство на топла вода.

Концепцията за нея е нова, а системата се състои от три ключови елемента: DVI компресор, технология за инжектиране на пара и турбо интеркулер. Тя също се отличава с гъвкавост и ефективност, с които може да ви осигури топла вода с температура 50 °C или 80 °C, в зависимост от избрания модел.

„Хидромодулите Samsung DVM Hydro са съвместими с всички външни тела DVM S и могат да бъдат добавени към тях за създаване на единично интегрирано решение за охлаждане, отопление и подаване на гореща вода, което е лесно за управление. Така че тя осигурява много по-висока ефективност, за да задоволи разнообразни изисквания, като рекуперира излишната топлина и я прехвърля към други зони, където тя е необходима – създавайки значителна енергия и спестяване на разходи през цялата година.“**

Всички високотемпературни VRF термопомпи от серията DVM S са интелигентно решение за климатизация на сгради, изискващи по-висока ефективност, индивидуално управление и гъвкавост при монтажа като многоетажните жилищни блокове и малките търговски сгради. Която и DVM S серия да изберете ще се радвате на комфорт, ще намалите разходите си и вредното си въздействие върху природата.


Търсите най-добрата система за климатизация за вашия бизнес или дом? Не се колебайте да се свържете с нас, за да намерим най-подходящото решение за вас:

Грешка: Формулярът за контакт не е намерен.


Ресурси:

 Samsung Electronics Air Conditioning Europe (SEACE)

 *инженер.bg

** Samsung Electronics Air Conditioning Europe (SEACE)

списание „ТД инсталации“

Високотемпературни термопомпи: Samsung VRF DVM S

VARIABLE REFRIGERANT FLOW (VRF) системите за климатизация на Samsung или DIGITAL VARIABLE MULTI (DVM S) са интелигентно решение за сгради, изискващи по-висока ефективност, индивидуално управление и гъвкавост при монтажа, каквито са многоетажните жилищни блокове и малките търговски сгради. Те са предпочитан вариант за решаване на климатичните нужди на такъв тип обекти, защото могат да поддържат различен режим на работа в две съседни помещения. Например в едното вътрешното тяло ще работи в режим на отопление, а в другото в режим на охлаждане.

Предимства на VRF системите:

 1. Има възможност отпадната топлина от едната фасада да се използва за отопление на другата, което веднага ще се отрази на вашите разходи и ще доведе до тяхното намаляване.
 2. Ако температурите през конкретен сезон са необичайни не се налага цялостно пренастройване на системата, което е необходимо при други климатични нсталации.
 3. VRF климатичните решения са оборудвани със системата за автоматично управление и регулиране.

VRF са климатични системи с директното изпарение на хладилния агент, като потокът на агента се осъществява между кондензиращ блок и изпарители. Те работят на принципа на хладилната машина, която използва кондензаторна топлина без да се изключва като оползотворява и студопроизводството. VRF е съкращение от Variable Refrigerant Flow: променлив дебит на хладилния агент. Съкращението може да срещнете и като VRV от Variable Refrigerant Volume: променливо количество на хладилния агент. Като и двете се отнасят за една и съща система за климатизация.

 

Основни елементи: вътрешно и външно тяло

Основните елементи и на VRF системите за директно изпарение са външно и вътрешно тяло. Външното тяло e компресорно-кондензаторната част. То се състои от: компресор, кондензатор, регулиращ вентил, вентилатор, управление и ел. част. Вътрешното тяло е изпарителя, негови основни са: изпарител, вентилатор, управление и ел. част. DVM S климатичните системи позволяват към едно външно тяло да бъдат навързани голям брой вътрешни тела. Броят на вътрешните тела обикновено варира от 4 до 48. Външните тела могат да бъдат свързани в каскада от 2 до 4 броя. И при тези системи могат да се комбинират вътрешни тела от различни типове – стенни, таванни, канални и т.н. Вътрешните тела се подвързват към една обща тръбна мрежа, обикновено изградена от медни тръби.

Хладилен агент

Особеност, която отличава системите с директно изпарение, работещи с променлив дебит на хладилния агент (VRF) е, че количеството фреон се определя от нуждите на съответното вътрешно тяло. Точното количество се определя посредством използването на терморегулиращ вентил за всяко от вътрешните тела. Друг важен фактор при системите с директно изпарение е изборът на хладилен агент. Изборът зависи от температурите на изпарение и кондензация, от които се нуждаете. Едни от често използваните хладилни агенти са: R22, R134a и R123. Използват се и азеотропни смеси от хладилните агенти R407C и R410A. Изброените хладилни агенти заместват разпространените в миналото R12 и R11, които оказват неблагоприятен ефект върху озона в стратосферата и са забранени за производство след 2010 г. R22 също оказва неблагоприятен ефект върху озона, поради което е разрешен за ползване до 2030 г. в развитите страни и до 2040 г. за развиващите се.

Управление на VRF системите

Многозоновите климатични системи с директно изпарение на хладилния агент позволяват използването на няколко режима на управление:

 1. Независимо управление: при този режим всеки вътрешен блок е оборудван със самостоятелен дистанционен панел. При него операциите ON/OFF на отделните вътрешни тела са автоматизирани и режимът им на работа се мониторира. Подобни системи сигнализират при възникване на неизправности.
 2. Управление с два панела: използва се за климатизирането на по-малки сгради.
 3. Груповото управление: един дистанционен панел се използва за управление на група от вътрешни тела, обслужващи едно помещение. Препоръчва се за средноголеми и големи сгради.
 4. Индивидуален панел във всяко помещение: централната система използва индивидуален панел във всяко помещение. Препоръчва се за средноголеми и големи сгради.

VRF системите могат да бъдат: двутръбни или тритръбни. При двутръбната система  вътрешните тела работят в един режим: или всички отопляват, или всички охлаждат. При тритръбните системи е възможна независима работа на вътрешните тела, т.е. в ралични помещения вътрешните тела работят в различни режими: отпление и охлаждане. Това е и предимството, заради което VRF системите са подходящо решение, когато е необходимо поддържането на подходящ микроклимат в група от помещения.

 

Интегриране в система за сградна автоматизация

Управлението на VRF системите за климатизация може да бъде интегрирано в система за сградна автоматизация. Изграждането на система с променлив дебит на хладилния агент изисква подход към въвеждането и управлението на вентилационния въздух. При проектирането на контролната система е необходимо да бъде предвидена интеграция на VRF инсталацията в системата за сграден мениджмънт, както и координирането на управлението й с другите компоненти в конфигурацията като вентилационни модули, осветление и други.

VRF системите за климатизация осигуряват предимства като висока ефективност, подобрен комфорт и надеждно контролно решение. Когато вземете решение да използвате такава климатична инсталация е важно да вземете решение дали ще действат като самостоятелни системи или управлението им ще бъде интегрирано в система за сградна автоматизация.

Системите за сградна автоматизация, които ние от ALOCOR преглагаме, позволяват и интеграцията на VRF решения за климатизация. Повече за решенията за сградна автоматизация ВИЖТЕ ТУК.

VRF системите от серията DVM S (DIGITAL VARIABLE MULTI) се делят на:

В следващ блог пост ще ви разкажем повече за различните видове термопомпи и тяхното приложение. Stay tuned! 


Търсите най-добрата система за климатизация за вашия бизнес или дом? Не се колебайте да се свържете с нас, за да намерим най-подходящото решение за вас:

Грешка: Формулярът за контакт не е намерен.


Ресурси:

 Samsung Electronics Air Conditioning Europe (SEACE)

 *инженер.bg

** Samsung Electronics Air Conditioning Europe (SEACE)

списание „ТД инсталации“

 

 

EHS split

Отопление въздух към вода – Samsung Eco Heating System (EHS) термопомпи

Системата за екоотопление на Samsung (Eco Heating System – EHS) работи като използва високоефективна изпомпваща технология, която ефикасно осигурява отопление, топла вода и климатизиция във вашия дом. EHS термопомпите са лесни за инсталиране, екологично чисти системи, създадени от първокачествени материали, с грижа към природата, и изключително икономични, причина за по-ниските ви разходи през цялата година.

С EHS Samsung и ALOCOR предоставят различни, комбинирани решения въздух-вода, които задоволяват климатичните ви потребности през цялата година. Термопомпите за отопление въздух към вода се делят на: EHS TDM (система за интегрирано отопление и охлаждане при нисък разход), EHS Split (сплит система за оптимизирана сезонна ефективност) и EHS Mono (моноблок компактни и леки външни агрегати).

Термопомпи EHS TDM:

Технологията Time Division Multi (TDM) e първа по рода си в Европа и спомага за бързото отопление на всички останали системи. Иновативното решение ви осигурява пълен вътрешен комфорт.

Термопомпите от серията EHS TDM произвеждат вода и въздух, при затопляне или охлаждане от едно вътрешно тяло. Системата въздух-въздух достига бързо стабилна температура, а системата въздух-вода снабдява с топла вода радиаторите, подовото отопление и санитарните водоизточници. Технологията е екологична и икономична и е подходяща за места с ограничено пространство.

При серията TDM системата е цялостна и един външен модул работи в два функционални режима благодарение на иновативната технология. Интелигентното управление се редува между въздух-вода и въздух-въздух. Инсталирането на един модул спестява разходи и допуска ефективно използване на пространството.

С TDM термопомпа контролирането на температурата е по-бързо и гъвкаво. Иновативното решение ускорява процеса, защото има възможност за монтаж на вътрешно тяло на директно изпрение към термопомпата въздух-вода. В резултат, на което се излъчва и разпределя горещ въздух в допълнение към подовото отопление, за да се затопли средата по-бързо. Технологията TDM подпомага загряването на дори изключено подово отопление като удвоява източника на топлина.

Термопомпи EHS Split: 

Високоенергийните сплит термопомпи въздух-вода на Samsung са ефективни решения, служещи за отопление или отопление и охлаждане за битови и полу-професионални приложения. Системите се отличават с висока енергийна ефективност, управлението е умно и позволява контрола на вече съществуващи котели – електрически, нафтов или пък друг източник на топлина. Допустимо е и управлението на различни зони на отопление – например подова и друга с радиатори. Термопомпата климатик е ефективен и бърз верен помощник и в производството на битова гореща вода.

Термопомпите от серията EHS сплит осигуряват постоянна ефективна работа през всички сезони. Мощността за отопление е оптимизирана спрямо работната температура съгласно стандарта VDI 4650, който е и причина за ефективния екологичен дизайн.

EHS сплит е система с подово отопление, топла вода и радиатор. Наличният хидромодул може да бъде съвместим с широк спектър от допълнителни продукти като термостати, помпи, слънчеви панели и резервни котли, което минимизира първоначалната инвестиция.

Подобрените компоненти в EHS сплит са причина за добрите и ефективни режими и резултати на системата. Режимът против сняг осигурява максимален комфорт при екстремни условия, безшумният режим и вентилаторът с ниско ниво на шум пък улесняват потребителите през нощта. Кумулативният ефект на
Samsung EHS е причина за по-добрите условия на живот на всеки един от потребителите.

Термопомпи EHS Mono:

Моноблок термопомпите въздух-вода на Samsung намират приложение за свързване към вече изградени системи, които са били захранвани с електрически котли, котли на твърдо или течно гориво или всякакъв друг източник на топлина. За свързването на моноблок термопомпа климатик към вече изградена система са необходими няколко метра тръби и захранващи кабели.

Външнните тела на Samsung EHS Mono са с 40% по-малки, по-компактни и по-леки от тези на останалите производители. Монтажът е бърз и лесен. Системата EHS Mono спестява пространство, което ще спомогне да подобрите на ефективността на бизнеса.

EHS Mono се отличава с отличен капацитет и надеждност при ниски температури. При понижени температури, вътре остава топло.

Три решения: отопление, топла вода и климатизация, в една система – отопление въздух към вода Eco Heating System (EHS). Комфорт през цялата година с по-ниски разходи, докато се грижите за природата. 

Термопомпите от серията EHS, ще откриете в нашия онлайн магазин:


Търсите най-добрата система за климатизация за вашия бизнес или дом? Не се колебайте да се свържете с нас, за да намерим най-подходящото решение за вас:

Грешка: Формулярът за контакт не е намерен.

 


Ресурси:  Samsung Electronics Air Conditioning Europe (SEACE)

Samsung Wind Free

Samsung Wind-Free™ – технологията с грижа за клиента и неговия комфорт

Вече споделихме с вас, че ALOCOR привлече за свой партньор Samsung и по-специално Samsung Climate Solutions, Samsung Electronics Air Conditioning Europe (SEACE) – частта от компанията, която се занимава с решенията за климатизация. В последователни публикации ще ви разкажем повече за различните технологии, които компанията използва, за да създаде най-добрите климатични решения, и различните решения, които можете да изберете за вашия бизнес според нуждите му.

През последните четиридесет години Samsung посвещава времето си на непрекъснато развитие и разработка на все по-иновативни системи за климатизация. Продуктите на компанията са революция в сферата на климатизацията заради стилния си дизайн и високо качество. Мисия и главен стремеж на компанията е да създава решения, които докато поддържат чист и свеж въздуха, пестят енергия и опазват околната среда.

Днес ще ви разкажем повече за една технология, която компанията разработва с грижа към клиента и неговия комфорт – Wind-Free™ технологията за охлаждане.

WIND-FREE™ – ОХЛАДЕТЕ БЪРЗО, ПОДДЪРЖАЙТЕ ХЛАДИНА БЕЗ ДИРЕКТЕН ВЯТЪР

КАКВО Е WIND-FREE™ И КАК РАБОТИ?

Wind-Free™ технологията за охлаждане осигурява хладина без да усещате студеното въздушно течение. Технологията работи почти незабележимо.

Перфектната работа на охлаждащата технология се дължи на няколко фактора:

Samsung Wind free - microholes

Преден панел с 21 000 микроотвора:

Предният панел на вътрешното тяло на продуктите с Wind-Free™ технология е с 21 000 микроотвора, които използва за равномерното и приятно разпространение на въздуха в цялото помещение. Охлаждащата технология осигурява необходимото ниво на свежест на въздуха като не позволява да усещате студените струи. Иновативният панел е направен чрез специална отливка, създадена от Precision Machining, която позволява създаването на 21000 микроотвора върху един единстен панел. Отливката се оформя и е завършена след шлифоваща технология на обработване. Въпреки наличието на толкова много и малки микроотвори, структурата не се нарушава и предният панел запазва целостта си. Именно хилядите малки микроотвори са причината въздухът да се разпространява толкова равномерно и приятно.

Алгоритъм за контрол на скоростта на вятъра:

При климатичните системи с охлаждаща Wind-Free™  технология охлаждането стартира в режим „Normal Cooling“. Когато достигне желаната от вас температура режимът на охлаждане „Wind-Free™ “ е вече достъпен. На режим Wind-Free™ ще се чувствате комфортно без да се налага да сменяте настройките.

Климатизиците с технология без вятър са с вътрешното тяло с вентилатор, външно с инверторен контролер и компресор. След достигането на желаната от вас температура и е време за Wind-Free™  mode, алгоритъмът за контрол на скоростта на вятъра, създава вятър, който се движи с ниската скорост от 0.15 м/с*. Алгоритъмът възпрепятства и температурни колебания.

Система за разпъскване на въздушния поток:

При обикновените машини въздухопотокът е еднопосочен, при тези с  разпръскването на въздушния поток е разнопосочно. В режим на нормално охлаждане, ъглова перка във вътрешното тяло насочва бързия въздух надолу, докато достигне зададената температура. Когато температурата бъде достигната и се активира Wind-Free™ и панелът с 21 000 микроотвори въздуха започва да излиза деликатно през малките отвори във всички посоки. А вие ще се чувствате комфортно, докато се наслаждавате на охлождането.

Samsung Normal Mode

РЕЖИМ НА РАБОТА НА ТЕХНОЛОГИЯТА

За комфорта в помещението се грижи охлаждащият режим на климатичната система в две стъпки. Температурата, която е зададена, се достига бързо в режим „Fast или Normal Cooling“, след което поддържа режим на охлаждане без вятър (Wind-Free™). Системата Wind-Free™ разполага и с режим за добър сън. Той създава перфектния климат на помещението, в което ще спите. Отново иновация, създадена с грижа към клиента, неговия комфорт и различните му нужди.

ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Wind-Free™ режимът консумира по-малко от 72% енергия**, отколкото „Fast cooling“. При Wind-Free™ компресорът работи на минимални Hz, за да поддържа желаната температура, вентилаторът на вътрешното тяло също се върти нa минимални обороти в минута. Чувствате се комфортно  при желаната температура, без да се тревожите за сметките за електричество.

Имате нужда от ново решение за климатизация?

Свържете се с екипа ни, за да ви разкажем повече за продуктите на Samsung и намерим най-доброто решение за вас, вашия бизнес и вашите клиенти.КОНТАКТ


Забележки: *ASHRAE (Американското дружество по отопление, охлаждане и климатизация) определя въздуха в покой като въздух със скорост под 0.15 м/с, при който липсва студено въздушно течение.

                     **тествано при модел AR07M5170HA на база натрупаната консумация на „Fast cooling“ и „Wind-Free™“. Сравнен с „Normal Cooling“, „Wind-Free™“ консумира по-малко от 55% енергия.

Ресурси:  Samsung Electronics Air Conditioning Europe (SEACE)

Системи за климатизация от Alocor и Samsung

Портфолиото от партньори на ALOCOR съвсем скоро се увеличи с още един. В отбора приветстваме Samsung Climate Solutins. Решенията, коитo добавяме към нашата продуктова гама, са климатичните системи на компанията. Заедно със Samsung Climate Solutions ще осигуряваме ефективни и съобрезени с вашите изисквания решения за климатизация на вашия офис, бизнес сграда, хотел, дори и дом.

Повечe за решенията за климатизация, прочетете  ТУК.