Category: Бюлетин

Алокор като част от ДЗЗД „Русе ЦЕМА“ започва изграждане на SCADA на нова ТПС Русе по ОПТТИ 2014-2020

Съгласно чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП, на основание чл. 108, т. 1 и чл. 109 и във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6, ДЗЗД „Русе ЦЕМА“, част от което е Алокор ЕАД, бе определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на нова тягова подстанция Русе, включване в системата за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години“, открита с Решение F156752 (51/14.10.2021 г.), на генералния директор на ДП НКЖИ.

В обхвата на обществената поръчка влизат следните основни дейности:

Доставка на съоръжения и строително-монтажни работи (СМР): Изграждане на две отклонения от въздушни електропроводи 110kV „Дунав мост“ и „Пухлево дере“;
Изграждане на нова открита разпределителна уредба 110kV;
Изграждане на сграда за нуждите на тягова подстанция;
Изграждане на закрита разпределителна уредба 25kV;
Изграждане на система за динамично компенсиране на реактивна енергия; Изграждане на локална система за телеуправеление и телесигнализация SCADA, с интегриране на системата, към действащата такава, разположена в сградата на централен диспечерски център Горна Оряховица; Постигане на изискванията по ТСОС и положителен ЕО сертификат за съответствие за подсистема “Енергия“; Изграждане на нова ограда. Осъществяване на авторски надзор по време на строителството.

Гаранционно поддържане и сервизно обслужване за срок от 10 години.

Участници в обединението ДЗЗД „Русе ЦЕМА“ са компаниите ЦЕРБ ЕАД, Ел Тест ЕООД, Монтажи ЕООД и Алокор ЕАД.

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“

(ОПТТИ 2014-2020) продължава успешно своето изпълнение с последователност на инвестициите и устойчивост на проектите.

Общата цел на ОПТТИ 2014-2020 е развитие на устойчива транспортна система.

Инструменти за постигането на тази цел са проектите за развитие на транспортната система, които допринасят за ефективната свързаност на транспортната мрежа и премахването на участъци с недостатъчен капацитет в нея, намаляване на задръстванията, на нивата на шум и замърсяване, подобряване на безопасността, насърчаване употребата на екологосъобразни видове транспорт.

Стратегията на ОПТТИ 2014-2020 предвижда завършване на основни национални и общоевропейски транспортни направления на територията на страната. Инвестиции се насочват по направления с напреднала степен на изпълнение, финансирани по ОПТ 2007-2013, целящо в максимална степен приключване на модернизацията им или тяхното доизграждане.

В рамките на ОПТТИ 2014-2020 ще продължи финансирането на инвестиции във внедряване на интелигентни системи за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта.

Стратегията на ОПТТИ 2014 – 2020 допринася за постигане на целите на Стратегия „Европа 2020” и е съобразена с насоките за развитие на европейската транспортна политика и Транс- европейската транспортна мрежа, с националните политики, както и с изводите и препоръките, дефинирани в анализа на социално-икономическото развитие и стратегията на Споразумението за партньорство.

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“  2014 -2020 е разпределен на приоритетни оси както следва:

Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа“

Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа“

Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт“

Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“

Пълната информация за ОПТТИ 2014 – 2020 може да намерите на http://www.optransport.bg/.