Articles by: nladmin

Управление на хотели и Контрол на достъп от бъдещето – BIODIT

Списание MIT Technology Review определя края на паролите и използването на биометрични данни за достъп като една от топ иновациите на 2022 година. Технологията за лицево разпознаване за използване на различни приложения, както и пръстовият отпечатък за контрол на достъп започват да навлиза все повече в ежедневието, защото са потребителски по-атрактивни и улесняват изключително много използването на дигиталните устройства.

В областта на хотелиерския мениджмънт и Контрола на достъп българската иновативна компания BIODIT е точно такова решение.

От тази година Алокор разширява партньорското си семейство с BIODIT и става официален инсталатор и интегратор на продуктите за Контрол на достъп и Хотелски мениджмънт.

Ето и повече за продуктовата гама на BIODIT

BIODIT Hotel Management System

Иновативна онлайн система, специално разработена за хотелската индустрия на 21 век, която прави управлението на всеки хотел по-ефективно.

Състои се от няколко SMART устройства и многофункционален софтуер, благодарение на които хотелът получава:

 • Бърз и удобен достъп до стаи и помещения
 • Управление и автоматизация на процеси в стаята
 • Определяне на работни графици и отчитане на работното време на персоналаАнализи и справки
 • Онлайн дистанционен чек-ин с настаняване без физически контакт с рецепционист
 • Добавяне на сметки към номер стая с гарантирана идентификация на госта
 • Централизирано управление на неограничен брой хотели, на различни локации

Предимства при Настаняването:

 • Интеграция с PMS софтуер
 • Бърза регистрация на рецепция
 • Без ограничение в броя на гостите с  достъп до стаята
 • Персонална идентификация на госта, която ви дава възможност за по-ефективно управление на вашия бизнес и услуга
 • Без повторна регистрация за достъп до стая/помещение на постоянни гости
 • Най-високо ниво на сигурност

ИЗПЪЛНЕНИЕ С ОНЛАЙН ХОТЕЛСКА БРАВА

Ново поколение хотелска брава, създадена, за да предостави много по-висока ефективност, надеждност и удобство.

 • Модерен и минималистичен дизайн
 • Захранване с автономна батерия
 • Брой отваряния: 13 000 – 15 000
 • Достъп до стаята: с пръстов темплейт или с RFID карта/чип
 • Бърза и лесна инсталация, без окабеляване и строително-ремонтна дейност
 • Звуково и визуално известяване при достъп
 • Възможност за интеграция със Smart бутон за управление на електричеството в стаята

Биометрична система за контрол на достъп

Иновативното решение на BIODIT, работещо в съответствие с GDPR, предлага:

 • Достъп без ключове, карти и чипове
 • Най-високото ниво на сигурност
 • Безпогрешна идентификация
 • Максимален комфорт при употреба
 • Ефективен контрол на достъп за служители и посетители
 • Най-съвременни биометрични технологии
 • Гъвкави софтуерни възможности

 

Биометричната система на BIODIT може да управлява и контролира всякакви електромеха нични брави, бариери за паркиране, турникети и други.

Биометричните устройства на BIODIT са подходящи за правителствени, административни, търговски сгради, финансови институции, летища, жп гари, хотели, университети, индустриални зони, помещения със специално предназначение и др.

За повече информация за възможностите на продуктите на BIODIT можете да се свържете с нас>>

Алокор като част от ДЗЗД „Русе ЦЕМА“ започва изграждане на SCADA на нова ТПС Русе по ОПТТИ 2014-2020

Съгласно чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП, на основание чл. 108, т. 1 и чл. 109 и във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6, ДЗЗД „Русе ЦЕМА“, част от което е Алокор ЕАД, бе определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на нова тягова подстанция Русе, включване в системата за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години“, открита с Решение F156752 (51/14.10.2021 г.), на генералния директор на ДП НКЖИ.

В обхвата на обществената поръчка влизат следните основни дейности:

Доставка на съоръжения и строително-монтажни работи (СМР): Изграждане на две отклонения от въздушни електропроводи 110kV „Дунав мост“ и „Пухлево дере“;
Изграждане на нова открита разпределителна уредба 110kV;
Изграждане на сграда за нуждите на тягова подстанция;
Изграждане на закрита разпределителна уредба 25kV;
Изграждане на система за динамично компенсиране на реактивна енергия; Изграждане на локална система за телеуправеление и телесигнализация SCADA, с интегриране на системата, към действащата такава, разположена в сградата на централен диспечерски център Горна Оряховица; Постигане на изискванията по ТСОС и положителен ЕО сертификат за съответствие за подсистема “Енергия“; Изграждане на нова ограда. Осъществяване на авторски надзор по време на строителството.

Гаранционно поддържане и сервизно обслужване за срок от 10 години.

Участници в обединението ДЗЗД „Русе ЦЕМА“ са компаниите ЦЕРБ ЕАД, Ел Тест ЕООД, Монтажи ЕООД и Алокор ЕАД.

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“

(ОПТТИ 2014-2020) продължава успешно своето изпълнение с последователност на инвестициите и устойчивост на проектите.

Общата цел на ОПТТИ 2014-2020 е развитие на устойчива транспортна система.

Инструменти за постигането на тази цел са проектите за развитие на транспортната система, които допринасят за ефективната свързаност на транспортната мрежа и премахването на участъци с недостатъчен капацитет в нея, намаляване на задръстванията, на нивата на шум и замърсяване, подобряване на безопасността, насърчаване употребата на екологосъобразни видове транспорт.

Стратегията на ОПТТИ 2014-2020 предвижда завършване на основни национални и общоевропейски транспортни направления на територията на страната. Инвестиции се насочват по направления с напреднала степен на изпълнение, финансирани по ОПТ 2007-2013, целящо в максимална степен приключване на модернизацията им или тяхното доизграждане.

В рамките на ОПТТИ 2014-2020 ще продължи финансирането на инвестиции във внедряване на интелигентни системи за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта.

Стратегията на ОПТТИ 2014 – 2020 допринася за постигане на целите на Стратегия „Европа 2020” и е съобразена с насоките за развитие на европейската транспортна политика и Транс- европейската транспортна мрежа, с националните политики, както и с изводите и препоръките, дефинирани в анализа на социално-икономическото развитие и стратегията на Споразумението за партньорство.

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“  2014 -2020 е разпределен на приоритетни оси както следва:

Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа“

Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа“

Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт“

Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“

Пълната информация за ОПТТИ 2014 – 2020 може да намерите на http://www.optransport.bg/.

SENSE THE HOLIDAYS PLAYLIST

Скъпи партньори и приятели,

Алокор ви пожелава една вълшебна Коледа, пълна с топлина и уют, обич и доверие! И година на изобилие от усещания, споделеност и пътешествия до различни посоки и измерения!

С благодарност за успешното ни партньорство през годините ви предизвикваме да настроите всичките си сетива за Коледна празничност, като подсказваме с една вълшебна комбинация от звуци!

Селекция от най-красивите празнични парчета, специално подбрана от екипа на Алокор –  пъстра, въздействаща, Коледна!

Приказни празници!

 

Безопасно управление на ОВиК системи и здравословен устойчив вътрешен микроклимат – мисия възможна

Днес хората прекарват над 90% от времетo си в затворени пространства. Вече е доказано, че лошото качество на въздуха в затворено помещение оказва влияние върху здравето и производителността на обитателите. За осигуряването на здравословна и продуктивна среда в сградите от значение е проследяването на работата на системата за отопление, вентилация и климатизация, управлението на условията в помещенията и контрола на параметрите, отговорни за качеството на въздухачрез подходяща системата за сградна автоматизация.

 

shopping-mall

Ситуацията с COVID-19 значително повиши информираността за замърсяването на въздуха в затворени помещения. Водещи специалисти в общественото здраве насочват, че трябва да се обърне внимание на много и различни фактори, включващи климатичните инсталации и вентилационните системи, управлението на скоростта на въздушния поток, микроклиматичните параметри, които са важни за чистотата на поетия въздух, както и пренастройката на оборудването, материалите и процедурите за поддръжка. Всички тези аспекти оказват значително въздействие върху здравето, благосъстоянието, но също така допринасят за покачване на потреблението на енергия. Следователно се заражда въпросът: възможно ли е системата за вентилация да работи ефективно, за да покрие всички изисквания за здравословен микроклимат, но и нискоенергийно?

Системите за сградна автоматизация и оптимизация имат основна роля за усъвършенстването на работата на системите за контрол на отоплението, охлаждането, вентилацията, влажността на въздуха, осветлението, както и за безопасносното им функциониране.

AHU

Обикновено в търговските сгради вентилацията се осъществява, благодарение на вентилационнате камери (air handling unit – AHU). AHU е въздушното устройство, което се използва за регулиране и циркулация на въздуха, свързано към въздуховода, минаващ през сградата. AHU устройството пречиства замърсения въздух от вътрешните пространства, а ако е твърде горещ или твърде студен, го заменя с чист с подходяща температура и влажност.

В миналото регламентите за качество на въздуха в помещенията бяха фокусирани основно върху осигуряването на минимално ниво на топлинен комфорт. С течение на времето повишеното внимание към устойчивостта и новите наредби за екодизайн, спомогнаха за разрешаването на трудната дилема между намаляването на консумацията на енергия и създаването на комфортна среда. Независимо от това, новите насоки за безопасност, които трябва да се прилагат, имат негативно въздействие върху потреблението на енергия. Следователно интелигентната система за контрол и наблюдение на вентилацията може да е ключът към комбинирането на здравните ползи и ефективността.

Автоматизираната сградна система реагира и адаптира зададените точки и режими на работа към специфичните изисквания на потребителя и контролираната среда. Например, когато заетостта е по-ниска, вентилацията може да бъде намалена до приемливо минимално ниво, гарантиращо адекватно качество на въздуха в помещенията, като същевременно намалява консумацията на енергия. Освен това като се адаптира към навиците на потребителя, системата ще може да предсказва критични условия и да предприеме действия предварително, за да се адаптира към периодите, в които заетостта е най-висока.

newHVAC-comfort-effiency-health

Да разгледаме практически случай: колкото повече хора има в едно закрито пространство, толкова по-голяма е нуждата от вентилация с чист външен въздух, за да се осигури комфорт на обитателите. Традиционно концентрацията на CO2 се използва като единствен референтен параметър за регулиране нивото на вътрешна вентилация. Това всъщност е общоприето решение за съчетаване на комфорт и икономия на енергия. 

Този параметър обаче е недостатъчен сам по себе си, за да осигури здравословна околна среда. Беше установено, че други химически замърсители, свързани с масовото използване на дезинфектанти и продукти за дезинфекция в момента, имат високи нива на концентрация, които не са напълно съобразени с нивото на заетост.

Какво технологично решение може да помогне за решаването на този проблем? 

Първата стъпка е изграждане или оптимизиране на системата за наблюдение на качеството на въздуха в помещенията. Отправна точка е предположението, че „ако не може да измерите нещо, не може да го подобрите“. Използването на сензори за четене на информация за вътрешните и външните условия на въздуха осигурява в реално време разбиране за това как се използва сградата и как това се променя с течение на времето.

Втората стъпка включва управление на AHU с усъвършенствана оперативна логика. Могат да се използват множество параметри, за да се установи нивото на замърсяване. Параметрите се отличават с различни тенденции, както по отношение на пространството, така и във времето. Контролирането на вентилацията само въз основа на концентрацията на CO2 обикновено е недостатъчно. Следователно контролираната от търсенето вентилация DCV трябва да се основава на множество параметри и да контролира различни показатели на замърсяване едновременно, като автоматично адаптира системата и всеки от показателите остава и поддържа параметрите в предварително дефинираните граници по всяко време. Функциите преди и след вентилация и продухване, базирани на профилите на заетост на сградата, могат да гарантират, че вътрешните пространства винаги са безопасни преди употреба. Регулирането на вътрешното налягане и наблюдението на филтрите може да спомогне за поддържането на високо ниво на хигиена. Усъвършенстваният контрол на овлажняването пък и по-специално с помощта на адиабатни системи, е ключов фактор за осигуряване на оптимални условия с минимална консумация на енергия.

Третата стъпка е системата за събиране и анализ на данни. IoT технологиите позволяват непрекъснато да се знае както качеството на въздуха, подаван от системата, така и работата на оборудването, така че да се провери дали има отклонения между идеалните и реалните условия. Това позволява да се планира режим в случай на спад в производителността или неизправности. Силата на данните може да се използва за разработване на нови референтни индекси и ключови показатели на ефективност (KPI), за да се осигурят нови видове обратна връзка и да се създадат нови критерии.

room

В заключение: има широк спектър от фактори, които могат да повлияят на качеството на въздуха в помещенията и потенциално да увеличат риска за здравето. Съществуват обаче начини за безопасно управление на системите за ОВК, без да се застрашават целите за устойчивост и нулеви емисии.

Информираността, контролът и оптимизацията са ключови концепции за постигане на тези цели. Очевидно няма един-единствен отговор, а по-скоро интелигентен набор от различни стъпки и технологии за проектиране, които могат да помогнат да направим сградите по-здрави, безопасни и по-устойчиви.
Източник: CAREL 

Качеството на въздуха: как да се предпазим от разпространението на вируси в затворени пространства

Средно прекарваме около 90% от деня си на закрито. Свойствата на въздуха, който вдишваме в затворените пространства, оказват влияние не само върху нуждите на обитателите, но и могат да доведат до влошаване на неприятни последствия за здравето. За осигуряването на здравословен и продуктивен климат в сградите от значение е проследяването на работата на системата за отопление, вентилация и климатизация и управлението на условията в помещенията: филтриране на въздуха, овлажняване/обезвлажняване и регулирането на температурата чрез подходяща системата за сградна автоматизация.

Параметрите, които допринасят за общото усещане за комфорт и чието наблюдение е от значение за здравословната и продуктивна среда са: температура, относителна влажност (RH), скорост на въздуха, концентрация на въглероден диоксид (CO2), концентрация на летливите органични съединения (VOC) и фините прахови частици (PM2.5 fine dust). Има различни национални и международни указания, които регулират допустимия диапазон за всеки параметър, въпреки че не са задължителни в повечето страни. Когато тези стойности са извън такива граници, човешкото тяло страда. Симптомите могат да варират: главоболие, виене на свят, гадене, дразнене на очите, носа и гърлото, суха кашлица, суха или сърбяща кожа, затруднена концентрация, умора, чувствителност към миризми, дрезгав глас, алергии, студ, грипоподобни симптоми, повишена честота на астматични пристъпи. 

Температурата на въздуха е единственият параметър, който най-лесно може да определим като причина за дискомфорт, когато е извън нормалните граници. Това обаче рядко се случва, защото работещата система за отопление или охлаждане е най-малкият минимум на удобство, който сградите в наши дни покриват. 

office3

Подходящото ниво на относителна влажност предотвратява прекомерната сухота на кожата, очите и дихателните пътища и улеснява дишането. Симптоми, причинени от дишането на прекалено сух въздух, са главоболие, умора и раздразнителност. Правилното управление на влажността прави възможно намаляването на праховите частици във въздуха, като ги прилепва към стени и подове. В суха среда те биха останали за по-дълго време, подчертавайки усещането за сухота и дискомфорт. 

Зоната, в която влажността се поддържа умерена между 40 и 60%, се счита за най-здравословната в затворените пространства, защото може да намали заразността и разпространението на бактерии и вируси с до 70%. 

relative humidity
optimum zone

Ниската влажност на околната среда е причина вирусите да се запазват и да оцеляват за по-дълго като аерозоли, което води до нарушаване на вродената устойчивост срещу грипни инфекции. При високата влажност вирусите попадат пък в иделаната си среда за разпространение и бързо падат върху пода и различните повърхности.

При поддържане на умерена влажност частиците във въздуха стават по-тежки и по-малко плаващи, изминават малки разстояния, установяват се бързо върху повърхности и е много по-лесно да бъдат почистени. В зоната с влажност между 40 и 60% патогените пропътуват много по-къси маршрути, което се превръща в причина за предотвратяване предаването на зарази и намаляване на заболеваемостта. 

Ниското ниво на относителната влажност е причина за разпространението на инфекции. Тези частици стават леки, ефирни и много плаващи. Те могат да се разпространяват с часове, дни, седмици и дори да се възстановят отново на местата, които с абили почистени. Имаме съвсем скорошният пример с COVID-19. Целият свят носи маски над лицата си, за да предотврати вдишването на аерозоли, съдържащи вируса.

Умераната влажност 40-60% е идеална защита срещу разпространението на вируси и бактерии. Заразените капчици течност също остават в заразения аерозол, но вирусите умират бързо и предаването им намалява.

Оказва се, че дори и в затворените пространства има една перфектна зона, която защитава имунната система в закритите помещения, в която движението на патогените е затруднено, а техните заразни свойства са почти деактивирани.

Правилният контрол на относителната влажност, макар и често пренебрегван, е един от най-добрите инструменти, които имаме за създаване на вътрешна среда, която е полезна за човешкото здраве и комфорт, с положително въздействие върху отсъствията по болест и продуктивността. С появата на нови знания и проучвания, свързани с не особено новата концепция за качеството на въздуха в закрити помещения, има надежда, че насоките и регулациите по целия свят ще бъдат актуализирани и взети под внимание при уточняване на начина, по който трябва да се проектират новите системи за сградна автоматизация, контролиращи отоплението, вентилацията и климатизацията

Източник: CAREL 

Stylish-design-360-cassette

360° Cassette Samsung

Неравномерните температури и студените течения могат да бъдат неприятни за обитателите на сградите. Това може да повлияe негативно на цялостното им щастие и благополучие, независимо дали работят, пазаруват или се наслаждават на храна навън. Дизайнът също играе решаваща роля в създаването на хармонична среда. С иновативния си дизайн и висока ефективност климатичните системи на Samsung са революция в света на  климатизацията. 

Благодарение на стилната 360° кръгла касета на Samsung, ще създадете комфортно изживяване на закрито. Единственият по рода си кръгъл климатик се вписва чудесно в дизайна на всяко пространство, независимо какъв е той, като покрива всички изисквания за комфорт.

 

Style-is-in-the-air

Касетата е достъпна в широка гама мощности на отопление и охлаждане, така че да отговаря на комерсиални, търговски и битови нужди.  Тя е все по-често предпочитано решение за климатизация сред различните потребители, защото осигурява и се отличава с: 

Отопление и Охлаждане във всички посоки: 

Кръглият климатик отоплява и охлажда равномерно всеки ъгъл на помещението без да допуска наличието на мъртви точки за разлика от стандартните таванни касети. Патентованата технология с бустер вентилатор създава зона с ниско налягане, която променя ъгъла на изпускане на въздуха като осигурява почти нулев ъглов въздушен поток.

cooling everywhere
Дизайн без перки:
Bladeless-design-360-cassette

Касетата е конструирана без перки за разлика от стандартните таванни касети, които използват перки от четирите страни на устройството, за да разпределят въздуха, което пък е причина за неравномерното му разпределение в помещението. Дизайн без перки означава и че липсва прахът, който обичайно повлиява на качеството на въздуха.

Скоростта на издухания въздух остава непроменена, а от въздушния поток не се губи нищо. Хоризонталната въздушна струя намалява ъгъла на разпръскване и нежно се разстила из цялото помещение. 

Стилна и интуитивна:

С изискания кръгъл дизайн касетата пасва на всеки един интериор и създава условия за чудесно изживяване, докато отоплява и охлажда цялата стая, без да се влияе от заобикалящото я.

Интегрираният кръгъл LED дисплей предоставя ясно видим контрол на въздушния поток, който може да се настройва в интуитивни цветове. 

360° кръгла касета на Samsung – стил, който се усеща във въздуха.

 

Stylish-design-360-cassette

В наши дни все повече компании, ресторанти, кафенета и магазини поставят фокус върху създаването на естетически интериорен дизайн. Кръглата касета на Samsung предлага мощен, равен въздушен поток и се отличава с дизайн, който се съчетава безпроблемно с различни среди, което позволява на собствениците да създават изискан и красив интериор, отговарящ на желанията на клиентите. Интегрирането на устройството по начин, който подхожда на заобикалящия го декор, може да бъде още по-лесно. Панелът на 360° касета може да бъде дизайнерски персонализиран, за да допълни индивидуалната естетика на всеки бизнес. След персонализацията панелите се прилагат директно към касетата. 

Примери за вече изпълнени проекти с персонализирани дизайнерски касети са турска образователна институция Zübeyde Hanım – с панел, брандиран в символа на училището, и крайградско кафене в Корея.

 

Tailor-Made 360 Cassette

 

 

Дизайнерските панели на касетите позволяват на потребителите да персонализират естетиката на климатика, за да съответстват на интериора на дома, офиса, магазина, ресторанта и т.н.

 

360-Cassette-Design_main-4
Branding-360-cassette

С цел помощ на потребителя и откриването на перфектния модел, който да отговаря на неговия стил, Samsung панелите могат да бъдат в разнообразни дизайни, съобразени с всеки декор. Изборът може да включва гама от цветове, дървесина и маркови дизайни.

Докато традиционните климатици могат да доведат до неудобни течения и неравномерно разпределение на въздушния поток, 360° кръгла касета на Samsung осигурява оптимална ефективност и комфорт.

Кръглият дизайн е отговорен за комфортната атмосфера, която уредът осигурява, като предотвратява полъхът му директно да контактува с кожата и равномерно разпределя въздуха без мъртви точки, както често се случва при използването на стандартни климатични решения. Дизайнът е резултат от отстраняването на перките, които традиционно контролират посоката на вятъра. Перките са заменени с бустер вентилатор, който насочва въздушния поток равномерно и хоризонтално, осигурявайки приятно усещане във всеки един ъгъл на помещението.

Като обръща еднакво внимание на функцията и дизайна, 360° кръгла касета на Samsung предлага на бизнеса многостранно и ефективно решение за климатизация, което изглежда стилно и работи ефективно и поддържа комфорта на високо ниво. 

360-cassette

Източник: Samsung Electronics Air Conditioning Europe (SEACE)

header-the-future of-9-industries

Бъдещето на 9 индустрии

От сградите, в които работим и живеем, до транспорт, който ще улеснява пътуването в ежедневието ни, едно е сигурно, в бъдеще 9 индустрии ще се променят. Технологиите и автоматизираните решения все по-осезаемо ще променят начина ни на живот. 

В много от случаите вече интернетът на нещата (Internet of Things – IoT) трансформира индустриите. Според прогнозите на International Data Corporation (IED) разходите за IoT ще достигнат 1,2 трилиона долара през 2022 г., а скорошно тяхно проучване сочи, че девет от десет лидери вярват, че индустриалният интернет на нещата (IIoT) е инвестиция с добра възвръщаемост. 

Ето как технологиите ще се отразят върху бъдещето на 9 индустрии и начина, по който работим и живеем: 

Бъдещето на живота в Космоса: Хората ще населят галактиката

Технологиите ще направят възможно оцеляването извън атмосферата. От дишането на Марс до прекарването на време на Лунния портал, който ще бъде космически кораб, обикалящ около орбитата на Луната с жилищни помещения и лаборатории. Хората ще могат физически да отидат по-далеч, изследвайки вселената повече от всякога.

Опитът ни ще се разширява до неизследвани територии и откриването на неизвестното.

space
Бъдещето на въздушния транспорт: без закъсняващи полети

С помощта на софтуер е възможно да се намалят закъсненията на полетите, свързани с поддръжката, подготовката на самолета за излитане и избягване на лошо време. Например софтуера на Honeywell (Honeywell Forge for Airline) e с приложение да събира данни, за да даде възможност на операторите да разберат кога трябва да се подменят части, като по този начин намалят непланираната поддръжка и закъснения. Радарните технологии за проследяване на метереологичните условия също помагат на пилотите да избегнат тежко време по време на полет. На земята, усъвършенстваните сензори и софтуер действат, за да поставят рампата на място, точно когато е необходимо ускоряване на оборотите.

Повече полети случили се навреме ще доведат до повишена ефективност и спестени средства за авиокомпаниите, както и много доволни пътници. 

Бъдещето на сградите: местата, които обитаваме, ще предвиждат нашите нужди

Internet of things предоставя мощни данни за сгради, използващи сензори за наблюдение на осветлението, контрола на температурата, поддръжката и използването на пространството. Събраните данни и анализи, позволяват изграждането на стратегия и намирането на решения за ефективното използване на пространството, и оптимизиране на различните зони с цел пестене на енергия.

Нуждите ни ще бъдат задоволени повече от всякога без значение дали сме на на някое летище, в музей, в офиса или в нашия дом.

buildings-jpg
Бъдещето на киберсигурността: Софтуерът ще предпазва от постоянни заплахи

Решенията за киберсигурност трябва да надхитрят сложни заплахи, които постоянно се развиват. Ще се работи усърдно за разкриване на уязвимите области и комбиниране на софтуер и хардуер за непрекъснат мониторинг и защита на системите.

Електрическата мрежа и други критични инфраструктури ще работят безпроблемно. Защита ще бъде непробиваема дори в случаи, при които нарушители работят усилено, за да компрометират някоя система. 

Бъдещето на енергията: Батерии ще поддържат осветлението

Доставчиците на комунални услуги ще разчитат все повече на батерии, за да съхраняват енергия в допълнение към захранваната от различни източници като въглища, ядрена или пък възобновяема. Батериите ще се зареждат в извън пикови моменти и ще осигуряват енергия, когато търсенето на мрежата достигне пикови върхове.

Съхранението на еенргия на батерии предлага алтернативи на традиционната невъзобновяема енергия, идваща например от електроцентрали с въглища. Това ще позволи комуналните услуги да осигуряват по-евтина енергия през периодите на високо търсене като горещите лета и студените зими. Очаква се до 2040 г. търсенето на акумулаторни батерии да нарасне до еквивалент на около половината от цялата възобновяема енергия генерирана днес, според глобалната нестопанска група на Световната банка.

city lights
Бъдещето на доставките: по-бърза доставка на всички поръчки

Безплатната двудневна доставка вече започва да се заменя с доставка на следващия ден и в същия ден. Дистрибуционните центрове ще разчитат по-силно на роботиката и други решения за автоматизация, за да ускорят пътуването от момента, в който натиснете подаване на поръчка до изпращането на вашия артикул. Клиентите също ще могат да посочат кога и къде да получават поръчките си.

Онлайн пазаруването и електронната търговия ще продължат да бележат ръст, както и очакванията на клиентите за перфектно обслужване – бърза доставка, когато и където искат.

 бъдещето на горивото: двигателите ще се захранват от гориво от растения

Точно така: има гориво, което се произвежда от суровини като отпадни мазнини и неядливи култури – Honeywell Green Jet Fuel. Люспи ориз? Синапено семе? И двете са били използвани за захранване на реактивни двигатели. Разчитането на такива алтернативи на изкопаемите горива ще стане по-често. Особено в авиоиндустрията, където някои заинтересовани страни поеха ангажимент да постигнат „неутрален въглероден растеж до 2020 г. и 50-процентно намаление“ на емисиите на парникови газове до 2050 г., според Международната агенция за възобновяема енергия.

Зависимостта от традиционните замърсяващи изкопаеми горива може да бъде намалена с появата на алтернативи, които могат да помогнат на планетата. Зеленото реактивно гориво и дизеловото гориво имат потенциал да намалят емисиите на парникови газове с до 85 процента.

future fuel
бъдещето на индустриалната сигурност: по-малко работници ще се нараняват на работното място

Софтуер ще събира данни за нивата на опасни газове и вредните шумови децибели от преносими устройства на работниците като газови детектори, смарт устройства за защита на слуха или други умни аксесоари към работното облекло. Това дава възможност за незабавна информираност за промени в околната среда на работника, личното му здраве и безопасност. Мениджърите по безопасност, които осъществяват контрол дистанционно, могат да наблюдават тези промени и да реагират незабавно на инциденти като падане или изтичане на газ.

С въвеждането на смарт проследяване на различните фактори, които застрашават работниците, повече инциденти могат да бъдат избегнати. Работниците ще са по-продуктивни, а компаниите ще извлекат възвръщаемост на инвестициите си в оборудването за безопасност и технологичните машини. Разходите за обезщетения ще се намалят, а конкурентоспособността ще се увеличава. 

бъдещето на транспорта: въздушни таксита

С разнообразен и иновативен дизайн градски летящи превозни средства ще превозват пътници до места, които са на разстояния – далечни за шофиране, но пък твърде близки за традиционен полет. Съществува възможност летящите таксита да бъдат безпилотни, което пък ще доведе до трансформиране на начина, по който се движим в градовете. 

Появата на повече въздушни превозни стредства ще доведе до по-малко задръствания, а хората ще имат възможност да работят на по-далечни разстояния от мястото, където живеят.

taxi

Промяната е единствената константа… но дали сме готови за такива промени? 

Източник: Honeywell

Снимки: Unsplash